Jaarthema

 

 

 

 

 

poster de flinkies 2

 

Hallo allemaal,

Wij zijn de flinkies! Wij zijn enkele leerkrachten die zich verenigen om kinderen aan te sporen om respectvol met elkaar om te gaan.

 

Groetjes,
De Flinkies

 

 

 Respect

Voor het tweede jaar  op rij is de prioriteit van de school ‘respect’.

Net zoals vorig jaar proberen we bij dit project te werken vanuit een goedgevoel voor alle partijen. (leerlingen – ouders en personeel) We zoeken naar allerlei initiatieven die passen bij een goedgevoelschool! Daar willen wij naar streven.


Op niveau van het team volgen wij vorming i.v.m. groepsdynamieken.

Wat hebben wij al geleerd:

-          Gedrag is een vak dat je moet leren net zoals taal, wiskunde, …. Als school mag je daar dus zeker de nodige tijd aan besteden.

-          Het deeltje van de hersenen dat verantwoordelijk is voor gedrag, verantwoordelijkheidszin, ….  is het laatste deeltje dat het laatst volgroeid is nl pas op 24 jaar.

-          Het is belangrijk dat de hersenen zoveel mogelijk geprikkeld worden om zo sterk mogelijk te ontwikkelen, ook op gebied van gedrag.

-          Elke leerlingengroep is verschillend en naargelang de noden van de groep, worden afspraken gemaakt. Klasafspraken hebben dus maar een houdbaarheidsdatum van maximaal 1 jaar.

Hoe werken we dat nu uit naar de kinderen toe?

-          In de plaats van de klasafspraken al vanaf de eerste schooldagen aan de kinderen te presenteren, worden de afspraken samen met de kinderen gemaakt gedurende de eerste weken van september.

-          Het consequent volgen van die afspraken is belangrijk.

-          Het gebruiken van de talenten van de kinderen en de positieve ingesteldheid zijn van groot belang.

Enkele initiatieven die daaruit  gegroeid zijn:

  • Een complimentenklas:
    De kinderen leren elkaar en volwassenen complimenten te geven.
  • De talentmanager:   
    Kinderen leren ontdekken waar ze zelf sterk in zijn en wat ze graag doen. Dit wordt per kind genoteerd en uitgehangen in de klas. Klasgenootjes kunnen dan kijken aan wie ze hulp kunnen vragen tijdens groepswerk en om                                   eens extra uitleg te geven over iets.
  • Beloningssysteem per groepje:
    Om te leren samenwerken, kunnen leerlingen samen stempels verdienen.

-          Speelplaatswerking: (wordt uitgewerkt tussen de herfst- en kerstvakantie)

Rode en groene stippen:

Kinderen kunnen deze stippen gebruiken om aan te tonen hoe ze zich voelen op de speelplaats.

Groen: Ik ben blij en ik wil dit tonen.

Rood: Ik voel me niet blij, ik wil hulp, ….

Andere kinderen die dit opmerken worden

aangemoedigd om te vragen wat er scheelt

en te helpen indien mogelijk.

bollen

 

 

Stopbord:
Door daar te gaan staan, vraagt een kind heel duidelijk om te stoppen met een bepaald gedrag.

Kinderen zullen zelf betrokken worden via een klasoverschrijdende activiteit om de speelplaatsafspraken en spelregels op te stellen.
stopbord
Respecttips worden heel concreet en positief geformuleerd.  Voor kinderen die blijven zondigen aan deze afspraken wordt met een gedragskaart gewerkt. Elke opmerking verdient een sanctie en bij de 5de opmerking zal de leerling bij de eerstvolgende klasuitstap niet meegaan. Bij het opstellen van een gedragskaart zullen de ouders daarvan ook verwittigd worden.

 

Respectweek: op stap naar een goedgevoelschool!

 

Elke school wil een respectvolle school zijn maar zo eenvoudig is het niet. Om dat ultieme doel zo goed mogelijk te benaderen, heeft een school nood aan een plan of een beleid met verschillende ingrediënten: werken aan het welbevinden / goedgevoel, algemene en specifieke preventie, omgaan met / reageren op conflicten, zorg voor/aanpak van betrokkenen, …

Als basis voor preventie focussen we ons daarvoor op het versterken van het GOEDGEVOEL.

Acht thema’s verbonden met het GOEDGEVOEL:

-          Gezellige school!

-          Speeltijd, toffe tijd!

-          Positief is prettig!

-          Goeie morgen!

-          Anders zijn, dat mag!

-          Elk kind een label!

-          Wat zit er in de rugzak!

-          10 op 10!

De eerste twee onderwerpen worden op schoolniveau aangepakt.

Gezellige school:

De gezelligheid van de klas, de speelplaats, de eetzaal en andere lokalen binnen de school bepalen mee hoe kinderen en volwassenen met elkaar omgaan.

Speeltijd, toffe tijd:

Er is een speelplaatswerking opgezet.

-          Spelenkoffer per klas die driewekelijks gewisseld wordt

-          4 verschillende speelzones met beurtrollen

-          Spel van de week

-          Happy speelplaatspolitie (kinderen)

-          Afspraken i.v.m. gebruik materiaal

-          Groene, rode stippen en stopbord op verschillende plaatsen op de speelplaats waarop kinderen kunnen gaan staan om aan te geven hoe zich voelen op dat moment en weten andere kinderen en mensen van toezicht hoe men best reageert.

-         

De andere onderwerpen worden per klas uitgewerkt en op het einde van de lagere school hebben alle kinderen de zes verschillende onderwerpen dieper uitgewerkt

Positief is prettig!  (EERSTE LEERJAAR)

 Om pestgedrag te voorkomen, is het zinvol om aandacht te besteden aan de positieve kanten van elk kind én aan positief taalgebruik. Zowel kinderen als volwassenen zijn soms hard in hun meningen tegenover elkaar. Negatieve opmerkingen proberen we zoveel mogelijk te vermijden of te counteren. Er wordt aandacht besteed aan het samen zoeken naar constructieve oplossingen bij ruzie en conflicten.

Goeie morgen! (TWEEDE LEERJAAR)

Voor kinderen die het moeilijk hebben kan een extra warme ‘goeie morgen’, een vriendelijke blik of een babbeltje op de speelplaats, de drempel verlagen om hulp te vragen.

Anders zijn, dat mag!? (DERDE LEERJAAR)

Wie er anders uitziet, wie zich anders gedraagt of wie andere ideeën heeft, wordt vaak scheef bekeken. Soms leidt dat tot pestgedrag maar soms wordt anders zijn ook juist als cool gezien. Belangrijk is dus hoe een groep omgaat met bepaalde vormen van anders zijn. Een groep bepaalt de normen. Het is zoeken om elk kind een veilige plek te helpen vinden in een groep. Het is heel belangrijk dat kinderen van kleins af  aan leren dat respect en verdraagzaamheid belangrijk zijn. Veel beter dan gepest worden en pesten is: helpen, hulp vragen, zorgen voor elkaar, ….

Elk kind een label!? ( VIERDE LEERJAAR)

Met labels als ‘loser’, ‘flauwerik’, ‘strever’,…. wordt je veelvuldig geconfronteerd. Kinderen gebruiken deze harde taal vaak. Vandaar dat  het belangrijk is om bij kinderen, zelfs van heel jonge leeftijd al, oog te hebben voor negatief taalgebruik. Wanneer kinderen negatieve labels gebruiken om over of tegen elkaar te spreken, wordt daar best consequent afkeurend op gereageerd. Daarnaast kopiëren kinderen vaak taalgebruik van volwassenen. Als ouder, leerkracht heb je een voorbeeldfunctie en moeten we ook in de spiegel durven kijken.

Wat zit er in de rugzak!? (VIJFDE LEERJAAR)

Elk kind komt naar school met een denkbeeldige rugzak.  Daarin zitten ervaringen, gewoontes en ideeën uit de omgeving van het kind. (bijvoorbeeld: de afkomst, de leefomgeving, de taal, het geloof, ….) De school heeft weinig invloed op deze contextelementen. Het is belangrijk om er rekening mee te proberen houden.

10 op 10!? (ZESDE LEERJAAR)

Door gebruik te maken van een beoordelingssyteem waarin kinderen met elkaar vergeleken worden, toon je van jongs af aan dat  sommige kinderen slimmer , beter, sneller of handiger zijn dan anderen. Zo ontstaat een systeem van concurrentie. Kinderen ontdekken dat grote mensen op basis daarvan soms meer of minder aandacht voor je hebben.

 De kans bestaat dat kinderen dit kopiëren. Enkel wie goed scoort mag mijn vriend zijn, anderen worden uitgelachen,… Kinderen met goeie punten pronken vaak met hun resultaten maar ook evenzeer worden kinderen uitgesloten omwille van goeie punten. Het is daarom belangrijk dat we streven naar gelijkwaardigheid binnen een groep.


1) Visie en achtergrond

Inleiding

Niet pesten. Niet vechten. Van elkaars spullen afblijven. Opstaan voor oude dames in de bus”.

Dit zijn de antwoorden die je krijgt als je de gemiddelde basisschoolklas vraagt wat respect is. Maar vraag je even door, dan kom je erachter dat deze antwoorden automatisch uit de mond van kinderen rollen. Wat ze zeggen is op zich helemaal correct, maar lijkt betekenisloos. Leerlingen hebben zeker een idee van wat ‘respect’ zou moeten zijn. Maar voor ze het weten hebben ze alweer iets gedaan of gezegd wat ‘respectloos’ is.

Respect is verwarrend en vereist een andere aanpak.

Daarom zoeken we in alles wat we doen:

Verbondenheid

boom

Investeren in verbondenheid biedt uitzicht op heel wat positieve doelen. Het individuele en collectieve welbevinden wordt erdoor versterkt. Er is minder probleemgedrag. Jongeren die op één of andere manier verbodenheid ervaren, winnen aan groeikracht en zelfvertrouwen. Ervaringen van verbondenheid voeden hun inlevingsvermogen en laten hen van binnen-uit (!) groeien naar een respectvolle houding.

Respect is een heel breed begrip en is van heel groot belang voor de maatschappij.

Op onze school voelden we de noodzaak om daar eens heel specifiek rond te werken. Daarvoor willen we de klemtoon leggen op een positief team- klas- en schoolklimaat.

We beperken ons niet tot enkele lesjes rond respect maar het is de bedoeling dat we nog bewuster worden van welke waarde initiatieven in zich dragen. Door te werken rond verbondenheid willen we fundamenteel en preventief werken om probleemgedrag te voorkomen..

In de samenleving zijn normen en waarden erg belangrijk. Dit zijn geschreven of ongeschreven regels die er onder andere voor zorgen dat respect voor jezelf, elkaar , materiaal en het milieu gehandhaafd blijven. Respect voor deze regels is van belang.

Het ganse schooljaar door wordt op alle niveaus (klas - team en school) gewerkt rond respect.

De school heeft vanaf de eerste schooldag voor het project ‘verbondenheid’ hulp gekregen van ‘De Flinkies’. Dit zijn een aantal leerkrachten van de school die als mascottes bepaalde activiteiten i.vm. dit thema zullen aankondigen, coachen, begeleiden,….

Om hun acties aan te kondigen is er ongeveer maandelijks een gemeenschappelijk onthaalmoment waarop zij telkens starten met een respectlied en bijhorende dans. En waarop ook alle jarigen van de maand gevierd worden.

De Flinkies zullen ook werken op niveau van het team en de school. Ook vanuit het beleid wordt heel sterk ingezet op respect. Voor het team is o.a. een studiedag voorzien ‘Wel in je vel als leraar’. Het is namelijk heel belangrijk dat niet alleen het welbevinden van de kinderen goed zit maar ook dat van het personeel, ouders en alle betrokkenen bij de school. Vandaar ook de aandacht daarvoor want wie zich zelf niet goed voelt, kan geen verbondenheid tonen en dus ook geen respect geven en krijgen.

Wat is Respect-educatie?

Respect-educatie is een manier van lesgeven waarbij op een creatieve en interactieve manier gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van

kinderen in de klas.

Daarbij staat het persoonlijke verhaal centraal. Door ervaringen te delen leer je de ander kennen en komt verbinding tot stand, een voorwaarde voor wederzijds begrip en respect.

Het doel van het werken rond Respect is een bijdrage leveren aan sociale veiligheid, in de klas, op school en in de buurt.

Jonge kinderen zijn als een spons. Zij nemen heel gemakkelijk op wat zij aangeboden krijgen. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om mooie waarden van jongs af aan te bieden zodat het een attitude wordt die zij voor heel hun leven met zich mee dragen. Hoe meer zij die waarden aangeboden krijgen, hoe meer ze er dan ook van zullen doordrongen worden. Ouders en de school zijn heel belangrijke partners in de ontwikkeling van een kind. Hoe meer er kan samengewerkt worden, hoe meer dat de ontwikkeling van het kind zal ten goede komen.

 

2) Verbeteren van de betrokkenheid

 

De school probeert alle schoolgebonden acties en activiteteiten te kaderen vanuit een meerwaarde voor alle partners. Er wordt sterk ingezet op de persoonsgebonden ontwikkeling die ook de kern zal worden in het nieuwe leerplan.

Hieronder een deeltje van de kader ter illustrtatie.

 

Respect voor Op niveau van de school Op niveau van het personeel Op niveau van de kinderen

JEZELF

Algemeen doel:eigen grenzen leren kennen en aanvaarden.   Vanuit die grenzen keuzes maken en prioriteiten leggen

- Wees eerlijk

- geloof dat   je waardevol bent

- gebruik je   talenten

- durf kiezen   en grenzen stellen

- durf neen zeggen

- zoek steun   en hulp

- draag zorg   voor jezelf

september-   oktober

infomoment

geloof als ouder in je rol van opvoeder en ga daarvoor samen als   partner met de school het engagement aan i.v.m. de opvoeding van je kind.

sfeerhoek: jezelf : welkom!

Jarigen van de maand

Verkeersveiligheid: hesjes,   fietscontrole, strapdag

Ik leef gezond. Ik heb oog voor mijn eigen   veiligheid en die van anderen.

september-   oktober

infomoment

geloof als leerkracht in je rol van opvoeder en ga daarvoor samen als   partner met de ouders het engagement aan i.v.m. de opvoeding van de   kinderen.

Studiedag: wel   in je vel als leraar

Leer jezelf te coachen tot een   krachtig,aangenaam en weerbaar   persoon.

Wel – in – je vel- sleutel: ‘Richt je op doelen i.p.v. op problemen’

september-   oktober

kennis making met de school- en   klasgroep en het schoolteam

geloof als leerling in jouw talenten en ga daarvoor samen als   partner met het schoolteam, je   ouders en klas- en schoolgenoten het   engagement aan i.v.m. jouw ontwikkeling

ik treed op een warme en communicatieve wijze in   relatie met mezelf en met anderen.

schoollied en –dans: bofkont

Ik sta positief in het leven en ben weerbaar

maandpuntje (lagere school)

Ik ontdek wie ik ben en wie ik wil worden. Ik durf   me als persoon present stellen

november - december

Rapport/ oudercontact: Ouders gaan vanuit het   partnerschap met de school via de tips van de leerkracht ontdekken hoe zij   hun kinderen kunnen stimuleren en helpen waar nodig.

november - december

kindgesprekken(lagere school)

D.m.v. een individueel gesprek met elk kind ontdekken hoe het zich   voelt op school , met de klasgenoten, bij de klastitularis om vandaaruit het   welbevinden nog te optimaliseren zowel voor kind als leerkracht.

Rapport/ oudercontact: als   partner van de ouders, noteer je op een positieve manier tips die de ouders   kunnen gebruiken bij het stimuleren en helpen van hun kinderen.

Wel – in – vel-sleutel: ‘Versterk je communicatievaardigheden’

november - december

kindgesprekken(lagere school)

focus op welbevinden

Kinderen worden als een partner gezien, ervaren dat met hun gevoelens,   verzuchtingen rekening gehouden wordt.

Via zelfevaluatie leren de kinderen beter inzicht krijgen in hun   sterke en minder sterke kanten.

Ik kan omgaan met eigen en andermans gevoelens.

Ik wil en kan met anderen samenleven, samenwerken en   communiceren.

 

 

concreet

 

 

Vanaf dit schooljaar telkens de eerst schoolweek van januari: week van respect

 

 

maandelijkse activiteit van de Flinkies: jarigen vieren

 - september: geloof in jezelf  (lied bofkont: https://www.youtube.com/watch?v=CpKnk99f7z8  )

 - oktober: stilte in de gangen, orde (respect voor materiaal)

 - november/ december: respect voor de andere

 

 

Actua:

 

De terroristische aanslagen in Parijs hebben ook bij de kinderen heel wat vragen, angsten,... losgemaakt.

Vanuit ons jaarthema hebben we daar in alle klassen rond gepraat, gewerkt, ...

Over de middag kregen de kinderen vanaf het derde leerjaar ook de kans om daar vrijblijvend rond te tekenen, schrijven en vertellen. Daaruit is ook een respectmuur gegroeid met de teksten en tekeningen van de kinderen. Die kan vrijblijvend aangevuld worden door iedereen die een boodschap rond respect kwijt wil. De respectmuur is te vinden in de gang op de bovenste verdieping.